5.18 UMS 19 – Çalışanlara Sağlanan Faydalar

En Yakın Eğitim Tarihi
Eğitim tarihi henüz belirlenmemiştir.
Ön başvuruda bulunarak ilgili eğitim planlandığında veya takvime alındığında sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
1 Gün
Katılım Ücreti:        4.800 ₺ + KDV

Muhasebe, Raporlama ve İnsan Kaynakları departmanlarında çalışanlar

Çalışanlara sağlanan faydalar, çalışanlara, çalışanların bakmakla yükümlü oldukları kişilere veya hak sahibi diğer kişilere sağlanan faydaları içerir.

Söz konusu faydalar; başta kıdem tazminatı olmak üzere, işveren tarafından çalışana sağlanan kıdem teşvikleri, emeklilik sonrasında yapılan ödemeler veya sağlık yardımları, herhangi bir nedenle işten çıkarma veya ayrılma durumunda işveren tarafından yapılan ilave ödemeler, işveren tarafından karşılanması taahhüt edilen fonlanmış veya fonlanmamış tanımlanmış fayda (katkı planları dışında kalan iş ilişkisi sonrasında fayda sağlayan planlardır) esaslı planlar olabilir

Eğitimimizde; çalışanlara sağlanan tanımlanmış fayda esaslı planların TMS 19 (ve ASC 715) çerçevesinde; belirlenmiş olan yönteme göre aktüeryal değerlemesinin yapılması, aktüeryal değerlemelerde esas alınması gereken varsayımların oluşturulması, muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve açıklanması hakkında temel bilgiler verilecek ve uygulamada karşılaşılan sorunlara değinilecektir.

Eğitim Programı
  • Çalışanlara sağlanan faydaların ve planların sınıflandırılmasına ilişkin tanımlar
  • Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar
  • İş ilişkisi sonrasında sağlanan faydalar: tanımlanmış katkı planları ile tanımlanmış fayda planları arasındaki farklar
  • Aktüeryal değerleme
  • Aktüeryal varsayımlar
  • Tanımlanmış fayda maliyetinin bileşenleri
  • Sunum ve Açıklamalar